top of page
20230220_161005.jpg

האמנה שלנו

1
הבחירות הקרובות לרשויות המקומיות חשובות לא רק לעתידו של הישוב אלא לדמותה של החברה הישראלית ועתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אנו נפעל במטרה להבטיח את יישום הערכים האלה לטובת התושבים בכל תחומי החיים ברשות.


 

2

נשמור על אורח החיים החופשי של התושבים ברשות המקומית. נאפשר את השגשוג והפריחה של הרשות ושל תושביה, ללא הבדל דת, גזע, מין, מוצא, זהות מגדרית או נטייה מינית. נכבד כל תושב ואדם באשר הוא אדם. לא נאפשר אפליה מכל סוג שהוא.


 

3

נשמור על שוויון מגדרי מלא, לא תהיה הדרה של נשים במרחב הציבורי ונפעל להגשים ייצוג הולם בכל מוסדות וגופי הרשות. לא תהיה פגיעה ואפליה של מיעוטים, ערבים, עובדים זרים ושל תושבים אחרים שאינם יהודים.


 

4

נבטיח חופש דת וחופש מדת, ללא כפיה דתית. נספק שירותי דת רק לאלה המבקשים זאת. נשאף למרשם עירוני של זוגיות, לקבורה חילונית, ולשירותי קהילה חופשיים מכפיה, הדרה והדתה.


 

5

נבטיח חינוך הומניסטי, ליברלי ופלורליסטי, ברוח ערכי מגילת העצמאות, הנאורות וההשכלה המודרנית. לא תהיה הדתה בתכני הלימוד, ולא כפייה של תכנים שיש בהם גזענות, אפליה, או העדפה של בני דת אחת על חברתה. לא נאפשר מוסדות חינוך ללא לימודי ליבה ואזרחות דמוקרטית.


 

6

נפעל להקצות שטחים לטובת מבני ציבור באופן שוויוני לפי צרכי התושבים כולם, ולא נקצה שטחים לטובת הדרה, אפליה או העדפה של מגזר אחד על פני האחר.
 

 

7

נאפשר פתיחה של מרכזי תרבות, מוסדות ציבור, מרכזי קהילה, עסקים ובתי מסחר בכל ימות השבוע, לטובת התושבים כולם, תוך כבוד לזכויות העובדים לימי מנוחה לפי בחירתם. נאפשר ונתמוך בתחבורה ציבורית בשבתות ובחגים.
 

 

8
נפעל על מנת לחזק את הפיקוח והשיטור העירוני ברוח ערכי החירות, השוויון, וכבוד האדם.


 

9

נשתף פעולה עם רשויות ליברליות דומות, החתומות על אמנה זו, כדי להקים מוסדות משותפים, ולבצע פעולות משותפות בתחומי התחבורה, התשתיות, התרבות והחינוך, שיהיו לטובת כלל הציבור. נפעל כדי לבזר ולהרחיב את הסמכויות המקומיות, לטובת התושבים.

independence_scroll.jpg

אני החתום.ה מטה מבקש.ת לשמור על דמותה ואופייה של החברה והמקום שלנו ברוח ערכי מגילת העצמאות ועקרונות החירות השוויון והדמוקרטיה הליברלית.  כמו כן אני מאשר.ת את הסכמתי להקמת בריתערים והצטרפות העיר/הרשות שלי אל הברית. 

bottom of page