top of page

טל נבו אביטבול

חולון

סיעת חוזה חדש

אשת חינוך, פעילה חברתית אמא לשניים
מנהלת המחלקה הציבורית של המרכז הרפורמי לדת ומדינה הובלת מאבקים בהדרת נשים בגזענות ולקדם שיוויון
מנהלת מכינה קדם צבאית בינה ליהדות ליברלית
ראש מטה יור ועדת חוק חוקה ומשפט גלעד קריב
מובילת המחאה בחולון

טל נבו אביטבול
City Square

 אני בעד בריתערים

מאמינה בשיוויון דמוקרטיה ולברליות ובחוזק של שיתופי פעולה למען ישראל

פעילות ציבורית

אשת חינוך, פעילה חברתית אמא לשניים
מנהלת המחלקה הציבורית של המרכז הרפורמי לדת ומדינה הובלת מאבקים בהדרת נשים בגזענות ולקדם שיוויון
מנהלת מכינה קדם צבאית בינה ליהדות ליברלית
ראש מטה יור ועדת חוק חוקה ומשפט גלעד קריב
מובילת המחאה בחולון

054-5458044

טל נבו אביטבול

טל נבו אביטבול

bottom of page