top of page

שרית גולן שטיינברג

חיפה

עצמאית

שרית גולן שטיינברג
City Square

 אני בעד בריתערים

תומכת ומקדמת את שמירת צביונה של חיפה כעיר ליברלית, חילונית, מקדמת חיים משותפים ונלחמת בכפייה דתית ושינוי צביון השכונות החילוניות בחיפה, כפי שאירע בשנים האחרונות.

אני שרית גולן מודיע.ה בזאת כי אני מקבל.ת את ערכי אמנת בריתערים ומתחייב.ת לפעול לאורם ולקידומם. לא נוותר על דמוקרטיה - למעננו ולמען עתיד ילדינו!

פעילות ציבורית

052-3466246

שרית גולן שטיינברג

שרית גולן שטיינברג

bottom of page