top of page

עו״ד רועי ברזילי

רמת גן

סיעת רמת גן חופשית

סיעת רמת-גן חופשית היא סיעה חילונית ליברלית הפועלת ברמת גן לקידום חופש מדת וחופש לדת מזה שנים רבות. 

עו״ד רועי ברזילי
City Square

 אני בעד בריתערים

בעידן בו הממשלה פועלת על מנת לפגוע ולצמצם את האוטונומיה התרבותית ולהכפיף את אורחות החיים השמרניים במגוון תחומים על תושביהם של הערים החופשיות והליברליות. חובה עלינו להתאגד ככוח חברתי ופוליטי מגן ולשתף פעולה חוצת ערים ורשימות ביוזמות, בפעולות ובמאבקים למען הרעיון הליברלי ועקרונות היסוד של הדמוקרטיה הישראלית.

אני עו״ד רועי ברזילי מודיע.ה בזאת כי אני מקבל.ת את ערכי אמנת בריתערים ומתחייב.ת לפעול לאורם ולקידומם. לא נוותר על דמוקרטיה - למעננו ולמען עתיד ילדינו!

פעילות ציבורית

בין מאבקיו הבולטים, מאבק להפעלת תחבורה ציבורית בשבת, וגיבוי חושפת שחיתויות בעיריית רמת גן, סגנית מהנדס העיר בזמנו, סיגל חורש.

03-675-3522

עו״ד רועי ברזילי

עו״ד רועי ברזילי

bottom of page