top of page

איטל בציר אלשיך

רחובות

רחובות חופשית

חברת מועצה ברחובות, עומדת בראש רשימת רחובות חופשית. 4 שנים הייתי בקואלציה החזקתי תיק חדשנות ויזמות ותיק פיתוח בר קיימא. השנה יצאתי לאופוזיציה.

איטל בציר אלשיך
City Square

 אני בעד בריתערים

חשיבות עצומה בשיתוף ידע בין חברי מועצה בערים אחרות , יצירת שיתופי פעולה

פעילות ציבורית

חברה בוועדת משנה להקצאות קרקע
וועדת תכנון ובניה

איטל בציר אלשיך

איטל בציר אלשיך

bottom of page