top of page

עמית אזולאי

כפר יונה

בחירה חופשית - חוזה חדש

נשוי ואב לשלוש בנות, תושב כפר יונה מאז שנת 2006, מהנדס חשמל ומחשבים, מנהל בחברת הייטק בינלאומית בתחום האנרגיה המתחדשת.

שירת בצה"ל כקצין קשר בדרגת רס"ן (מיל').


מאמין שהמרחב הציבורי שייך לכולם ללא אפליה מידור או הדרה מכל סוג. מאמין כי לכל אדם הזכות לחיות על פי תפיסת עולמו ואמונתו, בשיוויון, בכבוד ובקבלה וכי הדרך להגשים זאת היא באמצעות עשייה חברתית ונקיטת עמדה אקטיביסטית ברורה.

עמית אזולאי
City Square

 אני בעד בריתערים

שואף כי כפר יונה תפרח ותשגשג כעיר ליברלית, מתקדמת וכאבן שואבת לישובי הסביבה ופועל למען מטרה זו בשלל היבטים במישור הציבורי.

ברוח זו, מחוייב לקידומם של תחומי התרבות העירונית, הספורט הקהילתי וההשגי, איכות הסביבה, הגיל השלישי ונושאים נוספים התורמים לאיכות החיים של התושב והקהילה.

פעילות ציבורית

משנת 2018 חבר מועצת העיר, יו"ר ועדות תמרור נגישות ומכרזים וחבר בועדות ביטחון, איכות הסביבה, ועדת המשנה להקצאות והועדה לשימור אתרים.

היה חבר בהנהגת ההורים בבית ספר רימון ופעיל במספר קבוצות רובוטיקה בעיר.

עמית אזולאי

עמית אזולאי

bottom of page